THCS, truong, nguyen binh khiem
Monday, 21/10/2019 - 06:16|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH và THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phước Nam, Thuận Nam, Ninh Thuận

Quyết định thành lập BGK cuộc thi GVDG cấp trường năm học 2017 - 2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập BTC, BGK Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Năm học 2017-2018

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Công văn số  437/PGDĐT-THCS, ngày 11/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Nam về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018;

Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-THCS-NBK ngày 01/3/2018 của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm về kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017-2018;

          Xét đề nghị của bộ phận phụ trách tổ chức cán bộ trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Thành lập BTC, BGK Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017-2018 gồm ông, bà theo danh sách đính kèm.

          Điều 2. Ban tổ chức có trách nhiệm chuẩn bị CSVC, trang thiết bị, bố trí thời gian thuận lợi cho Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường đạt kết quả tốt.

          -Thời gian: Tuần 28 và 29

          -Địa điểm: Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Chế độ Hội thi được thực hiện theo Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

          Điều 3. Các bộ phận thuộc trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

DANH SÁCH

BTC, BGK Hội thi GVDG cấp trường, năm học 2017-2018

 (Kèm theo Quyết định số 45/QĐ-THCS-NBK ngày 01/3/2018 của

Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm)

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

I/ BAN TỔ CHỨC

1

Não Thiên Minh Nguyệt

Trưởng ban

 

2

Phú Năng Lành

Phó ban

 

3

Mai Thanh Minh

Thành viên

 

4

Châu Hải Sơn

Thành viên (hỗ trợ trình chiếu)

 

5

Thập Thị Huyền Dung

Thành viên (Kế toán)

 

6

Nại Thị Kiều Chinh

Thành viên (hỗ trợ TB-ĐDDH)

 

7

Đinh Thị Thu

Thành viên (Phục vụ)

 

8

Đạo Sĩ Khoa

Bảo vệ

 

II/ BAN GIÁM KHẢO

1

2

Đàng Năng Hạnh

Trần Thị Hoàng Dung

Môn: Toán-Tin

 

3

4

Lưu Ngọc Quang

Não Thiên Minh Nguyệt

Môn: Ngữ Văn

 

5

6

Đàng Minh Thống

Đạo Văn Tâm

Môn: Sử-Địa

 

7

8

Đàng Xuân Phức

Phú Thị Ngọc Uyển

Môn: Tiếng Anh

 

9

10

Lâm Quý

Phú Năng Lành

Môn: Lý-Hóa-Sinh-Công nghệ

 

11

12

13

Huỳnh Hường

Huỳnh Nguyễn Vi

Báo Duy Phước

Môn: Thể dục-NT

 

         

Danh sách có 19 người.