Công Đoàn

Chủ tịch: Mai Thanh Minh

P. Chủ tịch: Bá Văn Hướng