Ban giám hiệu

Hiệu trưởng: Não Thiên Minh Nguyệt-Phụ trách chung.

Hiệu phó: Phú Năng Lành – phụ trách chuyên môn.